Przepisy prawne ustanawiające Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie organami regulacyjnymi między innymi w zakresie zatwierdzania taryf za...
Jak wynika z treści uzasadnienia prawnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 września 2022 r. (sygn.. akt V SA/Wa 287/22) „żadne (…) przepisy nie dają organom...
Sytuacja branży wodociągowo-kanalizacyjnej po niesławnej konferencji w dniu 12 września 2022 r., w której wzięli udział Marek Gróbarczyk – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik...
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne spełniają definicję odbiorcy uprawnionego określoną w art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu...
W dniu 24.10.2022 r. w Senacie RP odbyła się debata pn. "Kryzys ekonomiczny w branży wod.-kan. zagrożeniem ciągłości i jakości dostaw wody pitnej – przyczyny, środki zaradcze", w której wzięli...
W dniu 04.10.2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało najnowsze „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych”. Link do nich znajduje się na końcu artykułu . Dokument...
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne podczas trwania procedury weryfikacji złożonych wniosków taryfowych cały czas otrzymują od organów regulacyjnych wezwania, aby "określić prawidłową bazę...
W dniu 12.09.2022 r. odbyła się konferencja, w której wzięli udział Marek Gróbarczyk – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w...
Informuję, iż w dniu 31 sierpnia 2022 r. wysłałem do wszystkich dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej pismo z prośbą o udzielenie wyjaśnień odnośnie wątpliwości jakie mogą mieć...
Zapraszam do przeczytania artykułu mojego autorstwa dotyczącego planowanych zmian w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Artykuł ten ukazał...
W artykule "WODY POLSKIE ZACHĘCAJĄ DO SKRACANIA TARYF W 2022 ROKU" [artykuł zawiera także zaktualizowaną liczbę złożonych wniosków o skrócenie taryf za wodę i ścieki w 2022 roku - zachęcam do...
W dniu 24.05.2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, na którym debatowano na temat strategii działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie...
Za nami cykl szkoleń dotyczących taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W okresie przedwakacyjnym odbyły się następujące szkolenia: - "Strategie wobec Wód...
Zapraszam do przeczytania artykułu mojego autorstwa dotyczącego planowanych zmian w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Artykuł ten ukazał...
Znaną jest sytuacja, iż Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w decyzjach odmawiających zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki przywołują...
W dniu 13.05.2022 r. w dzienniku Rzeczpospolita ukazał się tekst przygotowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pod tytułem: "Cena za wodę i ścieki pod kontrolą". Artykuł ten dostępny...