Informuję, iż w dniu 31 sierpnia 2022 r. wysłałem do wszystkich dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej pismo z prośbą o udzielenie wyjaśnień odnośnie wątpliwości jakie mogą mieć przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w związku z rozpoczętym od 1 września br. nowym procesem weryfikacji i zatwerdzania taryf za wodę i ścieki. W piśmie tym zawarte są następujące pytania:

 1. Czy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, które nie uzyskały jeszcze decyzji zatwierdzającej taryfę na podstawie złożonego wniosku w oparciu o art. 24b ust. 2 uzzw mogą przystąpić od 1 września 2022 r. do wznowionego procesu taryfikacji, o którym mowa w przywołanych komunikatach IGWP?
 2. W komunikacie IGWP wskazano, że „proces weryfikacji zakończony zostanie do końca 2022 roku”. Czy w związku z powyższym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mogą składać wnioski o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy podlegającej „szybkiej analizie wniosków o skrócenie taryf” do 31.12.2022 r, czy też termin na ich złożenie jest krótszy?
 3. Czy w świetle ogólnej zasady dotyczącej wskaźników makroekonomicznych różnica zachodząca pomiędzy wartościami określonymi przez Ministerstwo Finansów a wartościami wynikającymi z zatwierdzonego w 2021 lub 2022 roku wniosku taryfowego dotyczy okresu obowiązywania nowej taryfy na podstawie aktualnie składanego wniosku czy też odnosi się do wartości stosowanych w przeszłości? Przykładowo, jeżeli planowana inflacja na 2023 rok wynosi 7,8% a we wniosku złożonym w 2021 roku przedsiębiorstwo zaplanowało wzrost kosztów o wskaźnik inflacji w 2022 roku na poziomie 5%, w 2023 roku – 3% i 2024 roku – 2%, to akceptowalna różnica wynosi 4,8% (7,8% w 2023 r. minus 3% na 2023 rok), czy wlicza się do tego także wskaźnik inflacji dotyczący 2022 roku, w przypadku kiedy planowany okres obowiązywania nowej taryfy przypada od 2023 roku?
 4. Czy do ustalania wartości niezbędnych przychodów związanych z kosztami wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników będzie brany pod uwagę wyłącznie wskaźnik wzrostu opublikowany przez Ministerstwo Finansów, czy też będzie można wykorzystać wskaźnik wzrostu ustalony przez strony uprawnione do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy?
 5. Czy do ustalenia wartości niezbędnych przychodów związanych z kosztami materiałów brany będzie pod uwagę tzw. wskaźnik inflacji czyli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), czy też wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu? Czy i w tym przypadku obowiązuje ogólna zasada dotycząca akceptacji ewentualnej różnicy jak w przypadku kosztów wynagrodzeń?
 6. Czy w przypadku wzrostu stopy procentowej dla kredytów zaciągniętych na realizację niezbędnych inwestycji w związku ze wzrostem wskaźnika WIBOR lub innego stosowanego wskaźnika, przedsiębiorstwa wod-kan mogą kalkulować wartość niezbędnych przychodów w oparciu o najbardziej aktualny harmonogram spłat rat kredytowych?
 7. Czy do ustalenia wartości niezbędnych przychodów związanych z kosztami amortyzacji brany będzie pod uwagę plan amortyzacji dla okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy? Czy przyjęte kryteria księgowe zgodnie z danymi wniosku wcześniejszego składanego w trybie art. 24b ustawy oznaczają, że od momentu zatwierdzenia poprzedniego wniosku nie mogły nastąpić żadne zmiany w ewidencji środków trwałych?
 8. Czy przedsiębiorstwa wod-kan działające w ramach aglomeracji obejmujących 12 największych miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich, dla potrzeb ustalenia planowanej ilości świadczonych usług powinny wykorzystać dane z raportu o uchodźcach z Ukrainy w największych polskich miastach pt. „Miejska gościnność: wielki wzrost, wyzwania i szanse” z kwietnia 2022 r., a w szczególności:
  1. czy w przypadku zastosowania danych z ww. raportu, należy uwzględnić dane dotyczące ludności dziennej czy ludności nocnej?
  2. czy przy ustalaniu liczby odbiorców powinny uwzględnić różnicę w liczbie ludności pomiędzy stanem na 01.02.2022 r. a 01.04.2022 r., która wynika z przyjazdu uchodźców z Ukrainy, a jeżeli taki czy nowa liczba odbiorców powinna stanowić podstawę dla wszystkich 36 miesięcy obowiązywania nowej taryfy?
  3. czy przyjęta na terenie danej gminy liczba uchodźców z Ukrainy jest równoważna z liczbą odbiorców usług?
 9. Czy dla zastosowania „szybkiej analizy wniosków o skrócenie taryf” pozostałe elementy niezbędnych przychodów, tj. te elementy, które nie zostały wymienione w przytoczonej treści komunikatów IGWP muszą przyjąć wartość z ostatniego zatwierdzonego wniosku, czy też mogą zostać zaktualizowane? Jeżeli mogą zostać zaktualizowane proszę podać na jakich zasadach.
 10. Czy wnioski złożone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, w których w ostatnim czasie wypłacane były lub planowane są do wypłaty dywidendy mogą skorzystać z tzw. „szybkiej analizy wniosków o skrócenie taryf”? Do jakiego terminu odnosi się sformułowanie „w ostatnim czasie”? Na czym mają polegać dodatkowe analizy w tym zakresie?

Skan przykładowego pisma do dyrektora RZGW (tutaj RZGW Warszawa) znajduje się poniżej.

 

 Autor: Marcin Błędzki