W artykule "WODY POLSKIE ZACHĘCAJĄ DO SKRACANIA TARYF W 2022 ROKU" [artykuł zawiera także zaktualizowaną liczbę złożonych wniosków o skrócenie taryf za wodę i ścieki w 2022 roku - zachęcam do zapoznania się z tymi danymi] przytoczone zostały dwa źródła, z których wyraźnie wybrzmiewa, iż zostało już zatwierdzone około/ponad 90% wniosków taryfowych z perspektywy 2021-2024. Obydwie przytoczone wypowiedzi pochodzą z maja 2022 roku. Bez większego problemu znaleźć można więcej potwierdzających to publikacji, czego przykładem jest opublikowany na łamach Dziennika Gazeta Prawna w dniu 17.05.2022 r. wywiad, którego udzielił Pan Paweł Rusiecki - zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. zarządzania środowiskiem wodnym. Artykuł ten nosi tytuł "Wiceprezes Wód Polskich: Mamy prawo pytać o koszty, kluczowa jest ich optymalizacja" i w jego treści można znaleźć następującą wypowiedź przedstawiciela Wód Polskich:

Proces taryfikacji rozpoczął się w pierwszym kwartale 2021 r. i trwa do dziś, natomiast w 90 proc. został zamknięty, poprzez wydanie decyzji zatwierdzających nowe taryfy. Do wszystkich regionalnych zarządów gospodarki wodnej wpłynęło 2707 wniosków i ponad 2300 jest już zatwierdzonych.

 Prosta i ogólnodostępna weryfikacja

Z informacji jakie można pozyskać z Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wynika, iż na dzień 04.08.2022 r. liczba zatwierdzonych i ogłoszonych taryf od 01.01.2021 r. wynosiła 2251. Stanowi to nieco więcej niż 83% w odniesieniu do liczby 2707, czyli jak podaje Pan Paweł Rusiecki - liczby wniosków, które wpłynęły do organów regulacyjnych od początku 2021 roku. Nie ma zatem możliwości, aby w drugiej połowie maja 2022 roku zatwierdzonych zostało 90% tych wniosków. Ściśle rzecz biorąc byłoby to możliwe jedynie w przypadku kiedy organy regulacyjne w kilkuset przypadkach przekroczyłyby termin wskazany w art. 24e ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Treść tego przepisu jest następująca: "W terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w art. 24c ust. 2 lub 4, stała się ostateczna, organ regulacyjny ogłasza zatwierdzoną taryfę albo tymczasową taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie". Owo przekroczenie terminu musiałoby trwać całymi miesiącami.

Wskazana liczba 2251 dotyczy wszystkich ogłoszonych taryf od początku 2021 roku a więc zawiera w sobie także taryfy, które wpłynęły do organów regulacyjnych przed 2021 rokiem. Nie powinny zatem być brane pod uwagę w odniesieniu do zatwierdzonych taryf, których projekty (razem z wnioskami o zatwierdzenie taryf) wpłynęły do Wód Polskich w 2021 roku. Po krótkiej nawet analizie danych z BIP-u widać, że tak naprawdę zatwierdzone na podstawie wniosków złożonych w 2021 roku taryfy zaczęły być publikowane przez organy regulacyjne w drugim kwartale 2021 roku. Jest to dość oczywiste, ponieważ zatwierdzenie i opublikowanie taryf musi trochę trwać. W ostatnim tygodniu marca 2021 roku wzmożoną aktywność można zaobserwować w Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej: Białystok, Gdańsk oraz Rzeszów. W kwietniu 2021 roku były to RZGW: Gliwice, Kraków, Lublin, Poznań, Wrocław oraz Warszawa, a w maju 2021 roku RZGW: Bydgoszcz oraz Szczecin.

Poniżej w tabelach przedstawiam Państwu liczbę zatwierdzonych i ogłoszonych taryf w poszczególnych RZGW odpowiednio od 01.01.2021 r. oraz 01.04.2021 r. Od połowy lipca 2021 roku zacząłem systematycznie śledzić postęp prac organów regulacyjnych w kwestii zatwierdzania wniosków taryfowych. 


Proces taryfikacji 11.07.2022 png

Tak jak wspominałem powyżej, w łącznej liczbie opublikowanych taryf od początku 2021 roku zawiera się spora liczba wniosków, które wpłynęły do Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej przed 2021 rokiem, a więc nie powinny one zawyżać statystyk, o ktorych mówił Pan Paweł Rusiecki (2707 wniosków, które wpłynęły w 2021 roku). Dodatkowo nie wiadomo czy do przytoczonych statystyk brane są pod uwagę wnioski o zatwierdzenie cen i stawek opłat w okresie pierwszych 18 miesięcy (zgodnie z art. 24i ustawy) czy też wnioski o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy (art. 24j ustawy). W prezentowanych tabelach takie wnioski brane są pod uwagę.

Można znaleźć przykłady opublikowanych na przełomie marca i kwietnia 2021 roku taryf, które dotyczą wniosków złożonych przed 2021 rokiem. Poniżej przedstawiam dwa takie przykłady:

- Decyzja BD.RZT.70.10.2020 opublikowana w dniu 09.03.2021 r. a dotycząca wniosku o zatwierdzenie taryfy złożonego dnia 27.10.2020 r.,

- Decyzja PO.RZT.70.45m.2021/D/MW opublikowana w dniu 19.04.2021 r. dotycząca wniosku o zatwierdzenie cen i stawek opłat w pierwszych 18 miesiącach złożonego dnia 26.11.2020 r.

Dokładną wiedzę na ten temat posiadają jedynie Wody Polskie. Na podstawie danych z BIP-u nie ma możliwości określenia w każdym przypadku kiedy dokładnie wpłynął dany wniosek. Powodem jest bardzo często stosowane przez organy regulacyjne powołanie się na art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego i odstępowanie od uzasadnienia decyzji. Jakąś wskazówką może być rok na końcu numeru decyzji, ale z doświadczenia wiem, że w wielu przypadkach okazało się to nieskuteczne. Poszczególne RZGW zdają się mieć w tej kwestii odmienne podejście.

Podsumowanie

Wszystko, co zostało opisane powyżej, składa się na jeden zasadniczy wniosek. Nie ma możliwości, aby organy regulacyjne w maju tego roku miały zatwierdzone około 90% wniosków taryfowych, które wpłynęły do poszczególnych RZGW w 2021 roku, jak wynika z licznych wypowiedzi przedstawicieli Wód Polskich. Sądzę, że realnie było to około 74% w tamtym okresie (stan według tabeli zawierającej dane od 01.04.2021 r. na dzień 19.05.2022 r.), a na dzień 04.08.2022 r. niecałe 78% (ta sama tabela ostatnia kolumna). Nawet biorąc pod uwagę wszystkie opublikowane taryfy od 01.01.2021 r. do 04.08.2022 r. (2251 wniosków), stanowi to zaledwie nieco ponad 83% (stan według tabeli zawierającej dane od 01.01.2021 r. na dzień 04.08.2022 r.). 

Nie wiadomo, jaki jest powód tak niskiego poziomu zatwierdzenia wniosków z 2021 roku w stosunku do tego deklarowanego oficjalnie. Nietrudno się natomiast domyśleć, że składane przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wnioski o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy nie pomagają w nadgonieniu zaległości. Samych wniosków o skrócenie okresu dotychczasowej taryfy złożonych i opublikowanych w 2022 roku jest co najmniej kilkanaście i z całą pewnością będzie ich przybywać, bo jest to nic innego jak korzystanie z przysługującego przedsiębiorstwom wod-kan prawa. Zachęcam serdecznie do korzystania z usług firmy DoradcaTaryfowy.pl w zakresie przygotowania wniosków taryfowych.

Autor: Marcin Błędzki