PROFESJONALNE USŁUGI DORADCZE DLA PRZEDSIĘBIORSTW WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

 • Przygotowanie wniosków dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  (w tym również wniosków o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowych taryf),
 • Prowadzenie szkoleń, warsztatów związanych z przygotowaniem taryf za wodę i ścieki,
 • Weryfikacja sporządzonych wniosków taryfowych,
 • Sporządzanie odwołań do Prezesa PGWWP od decyzji odmawiających zatwierdzenia taryfy,
 • Sporządzanie sprzeciwów, skarg do sądów administracyjnych na decyzje Prezesa PGWWP,
 • Przygotowanie kalkulacji dla wód opadowych i roztopowych,
 • Przygotowanie kalkulacji tzw. „hurtowych” usług dostarczania wody oraz oczyszczania ścieków,
 • Sporządzanie projektów regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 • Sporządzanie wzorów umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 • Konsultacje taryfowe, księgowe, ekonomiczne dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.