REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIACH

 

 § 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług szkoleniowych, w tym usług szkoleniowych świadczonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze szkolenia.

 § 2 Definicje

 1. Organizator - DoradcaTaryfowy.pl Marcin Błędzki z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Zawiszy Czarnego 7, 85-510 Bydgoszcz, NIP 5542716074, REGON 521770720.
 2. Usługobiorca – podmiot posiadający status przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który wyraził chęć zakupu u Organizatora usługi szkoleniowej z przeznaczeniem dla siebie, swoich pracowników lub osób trzecich.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna wyznaczona przez Usługobiorcę do uczestnictwa w Webinarium.
 4. Webinarium - usługa szkoleniowa świadczona za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz platformy komunikacyjnej.
 5. Platforma – aplikacja umożliwiająca wirtualną komunikację prowadzącego szkolenie z uczestnikami Webinarium, realizowaną w trybie rzeczywistym.

 § 3 Realizacja umowy zakupu usług szkoleniowych

 1. Usługobiorca zgłasza chęć uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie oraz wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora. Usługobiorca otrzyma potwierdzenie wysłania formularza zgłoszeniowego na mail kontaktowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 2. W celu zawarcia umowy zakupu usług szkoleniowych korespondencja między Organizatorem a Usługobiorcą w celu realizacji umowy prowadzona będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres(y) e‐mail wskazany(e) przez Usługobiorcę w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Korespondencję wysłaną na wskazany przez Usługobiorcę adres e‐mail uznaje się za skutecznie doręczoną.
 4. W ramach zawartej umowy zakupu internetowych usług szkoleniowych Organizator umożliwi Usługobiorcy (lub wskazanemu przez niego Uczestnikowi) udział w Webinarium.
 5. Organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres(y) e‐mail wskazany(e) przez Usługobiorcę w zamówieniu, najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień terminu Webinarium, udostępni Uczestnikowi link i hasło umożliwiające zalogowanie się do platformy szkoleniowej i uczestnictwo w Webinarium.
 6. Uczestnik upoważnia firmę DoradcaTaryfowy.pl do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy i zobowiązuje się do uregulowania należności zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura będąca podstawą dokonania płatności za uczestnictwo w szkoleniu przesłana będzie w ciągu 3 dni roboczych po jego zakończeniu na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 7. Płatność za udział w Webinarium obejmuje: dostęp do Webinarium oraz materiały szkoleniowe do Webinarium przesłane najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego zakończeniu.
 8. W celu skutecznej realizacji umowy zakupu internetowych usług szkoleniowych Uczestnik zobowiązany jest spełnić wymagania techniczne, o których mowa w § 4 niniejszego Regulaminu.
 9. Usługobiorca, w zakresie objętym umową zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa polskiego, w szczególności prawa autorskiego, oraz zasad niniejszego Regulaminu i w tym zakresie ponosi odpowiedzialność również za wyznaczonego przez siebie Uczestnika Webinarium.

 § 4 Wymagania techniczne

1. Prawidłowe korzystanie z Platformy komunikacyjnej wymaga:

  1. dostępu do Internetu, zalecana przepustowość łącza to minimum 10 Mb/s;
  2. zainstalowania aktualnej wersji przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera;
  3. użytkowania komputera umożliwiającego transmisję dźwięku (gniazdo słuchawkowe, głośniki) i obrazu;
  4. posiadania aktywnego konta e‐mail.

2. W celu zapewnienia dobrej jakości transmisji danych podczas Webinarium Organizator zaleca Uczestnikowi:

  1. zaktualizowanie oprogramowania (Windows, przeglądarki internetowe),
  2. uruchomienie przeglądarki, w której odtwarzane jest Webinarium, w trybie prywatnym (incognito),
  3. wyłączenie działających w tle programów, które mogą niepotrzebnie zużywać zasoby komputera, np. Spotify, antywirus etc. (na czas trwania szkolenia).

 § 5 Zasady uczestnictwa w Webinarium

 1. Logując się do Platformy komunikacyjnej, każdy Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
 2. Niedopuszczalne jest umieszczanie na Platformie treści politycznych, sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (w szczególności o charakterze rasistowskim, pornograficznym lub w inny sposób obrażającym dobre obyczaje) oraz treści naruszających prawa osób trzecich. Każdy uczestnik, który zidentyfikuje takie treści powinien niezwłocznie zgłosić je Organizatorowi Webinarium.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania, wypowiedzi oraz teksty publikowane przez Uczestników podczas Webinarium.
 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Organizator zablokuje dostęp Uczestnika do Platformy, a Usługobiorcy nie przysługuje rekompensata z tytułu wykluczenia z Webinarium.

 § 6 Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w transmisji danych spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury informatycznej Usługobiorcy lub Uczestnika z Platformą komunikacyjną.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Usługobiorcę.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Uczestnika jakichkolwiek szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez niego z Platformy; w tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymaniu danych lub opóźnienia w przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, spowodowanymi przez czynniki od Organizatora niezależne.
 4. Webinarium może zostać odwołane z przyczyn losowych. W takim przypadku Organizator zaproponuje udział w Webinarium w innym terminie.

 § 7 Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Wszelkie zasoby informacyjne, w każdej formie, tj. graficznej, tekstowej, transmisji dźwięku lub/i obrazu, udostępnione Uczestnikom szkolenia podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i przepisami prawa.
 2. Organizator udziela Usługobiorcy niezbywalnej licencji na wykorzystanie tych zasobów wyłącznie na potrzeby własne bez prawa powielania, reprodukowania, udostępniania osobom trzecim w jakiejkolwiek formie ani też prawa udzielania dalszych licencji.
 3. Usługobiorca/Uczestnik nie ma uprawnień do utrwalania dźwięku lub/i obrazu z przebiegu szkolenia bez pisemnej zgody Organizatora.
 4. Organizator zachowuje wyłączne prawo do rejestracji, archiwizacji, powielania i udostępniania zapisu przebiegu szkolenia.

 § 8 Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu usług szkoleniowych. Rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniu możliwa jest najpóźniej na 2 dni robocze przed planowaną datą rozpoczęcia wydarzenia.
 2. Usługobiorca traci prawo odstąpienia od umowy z chwilą przekazania na wskazany przez niego adres mailowy linku i hasła dostępu do Webinarium.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Usługobiorca zobowiązany jest przekazać stosowne oświadczenie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oświadczenia przekazane Organizatorowi w innej formie lub na inny adres mailowy uznaje się za bezskuteczne.
 4. Zakłócenia w funkcjonowaniu Webinarium mogą być reklamowane przez Usługobiorcę bądź Uczestnika poprzez zgłaszanie Organizatorowi nieprawidłowości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

 § 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów zakupu usług szkoleniowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Usługobiorcy odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie www.doradcataryfowy.pl. Korzystanie przez Usługobiorcę lub Uczestnika z usług szkoleniowych po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.

Data ostatniej aktualizacji: 05.09.2022 r.